rapporten

 

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt.

In de rapporten staan  de leerprestaties, resultaten van de toetsen uit het Cito Leerlingvolgsysteem , werkhouding. De ontwikkeling van iedere individueel kind is natuurlijk het meest belangrijke.

De kinderen (groep 3 t/m 8) krijgen twee keer per jaar een rapport (februari en juli).Daarnaast zijn er twee mondelinge momenten. In september starten we met een kind-ouder-leerkracht gesprek. In maart doen we dat nog eens.
In groep 1/2 krijgen de kinderen aan het eind van het schooljaar hun eerste rapport.