rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt.

In de rapporten wordt vermeld: de leerprestaties, resultaten van de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem (vaardigheidsniveaus van lezen, taal en rekenen), werkhouding. De leerkracht houdt in de beoordeling rekening met de “eigen”-aardigheden en persoonlijkheid van het kind en zijn/haar inzet, aanleg en capaciteiten.

De kinderen (groep 3 t/m 8) krijgen twee keer per jaar een rapport (februari en juli), gekoppeld aan de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om met de leerkracht over het kind te praten tijdens de zogenaamde spreekavonden. In november is er een formeel gesprek met de ouders naar aanleiding van de eerste periode van het schooljaar. Dit gesprek gaat voornamelijk over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
In groep 1/2 krijgen de kinderen aan het eind van het schooljaar hun eerste rapport.