Medezeggenschap

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (hierna MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingsbestuur.

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van iedere vergadering worden op de website gepubliceerd.

U kont onze MR bereiken op het volgende mailadres: mrbergenbos@leerplein055.nl

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.


Hieronder vind u het huishoudelijk regelement en het medezeggenschapsstatuut voor de komende jaren. Hierin vind u onder andere wie zitting nemen in de MR en wat de regels en procedures zijn omtrent het aandragen van zaken.

Huishoudelijk Regelement Medezeggenschapsraad Berg en Bosschool te Apeldoorn

Medezeggenschapsstatuut Berg en Bosschool 2023-2025

Delen via