Medezeggenschap

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn.

De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur.

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid.

Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van iedere vergadering worden op de website gepubliceerd.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Delen via