Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij zetten ICT in als middel. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebbenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

De ontwikkelpunten van de school zijn vastgelegd in ambitiekaarten. De volgende vijf ambitiekaarten staan dit schooljaar centraal: Ambitiekaart Rekenen: Kwalitatief goede rekenlesssen realiseren. Ambitiekaart Taal:Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Huiswerk

In de midden- en bovenbouw kunnen de kinderen huiswerkopdrachten krijgen. Het leren van de tafels van vermenigvuldiging, topografie, voorbereiding spreekbeurt of taal-of rekenwerk.  


Humanistisch vormingsonderwijs

Op onze school worden HVO lessen (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden in de groepen 7 en 8. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand vanLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nuLees meer


Kleutergroepen

Eten en drinken Iedere dag rond 10 uur en om 12.00 uur gaan de kinderen samen met de eigen leerkracht iets eten en drinken. HiervoorLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

Vakgebieden en methoden Op onze school gebruiken we de volgende methoden: Voorbereidend taal/rekenen: leerlijnen het Jonge kind, we werken met de mappen gecijferd bewustzijn enLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Rapporten

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingenLees meer


Visie

Visie op leren en gedrag Op obs Berg&Bos hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen en gaan we uit van het principe dat alleLees meer