Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij zetten ICT in als middel. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebbenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

De ontwikkelpunten van de school zijn vastgelegd in ambitiekaarten. De volgende vijf ambitiekaarten staan dit schooljaar centraal: Ambitiekaart Rekenen: Kwalitatief goede rekenlesssen realiseren Ambitiekaart Taal:Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Huiswerk

In de midden- en bovenbouw kunnen de kinderen huiswerkopdrachten krijgen. Het leren van de tafels van vermenigvuldiging, topografie, voorbereiding spreekbeurt, boekbespreking, werkstukken, etc. De leerlingenLees meer


Humanistisch vormingsonderwijs

Op onze school worden HVO lessen (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand vanLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nuLees meer


Kanjertraining

We werken op school met de Kanjertraining, waarmee wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid wordt bevorderd. Meer informatie daarover vindt u op http://kanjertraining.nl/ Voor vertrouwen, veiligheid,Lees meer


Kleutergroepen

Eten en drinken Iedere dag rond 10 uur en om 12.00 uur gaan de kinderen samen met de eigen leerkracht iets eten en drinken. HiervoorLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

Vakgebieden en methoden Op onze school gebruiken we de volgende methoden: Voorbereidend taal/rekenen: leerlijnen het Jonge kind, we werken met de mappen gecijferd bewustzijn enLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Rapporten

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingenLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Visie

Visie op leren Op de Berg en Bos hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen en gaan we uit van het principe dat alleLees meer