Missie en visie

Missie

Onze school onderscheidt zich met de volgende aanvullende missie ten opzichte van de overkoepelende missie van Leerplein055:

• Het is ons gezamenlijke doel dat kinderen zelf verantwoordelijk leren handelen om volwaardige leden van de samenleving te worden;

• We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem, met hierin verwerkt adaptief onderwijs, groepsdoorbrekende activiteiten en coöperatieve werkvormen;

• Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Er is dan ook regelmatig overleg tussen leerkrachten en ouders;

• Het onderwijs wordt gegeven door een professioneel team dat inspireert, motiveert en goed samenwerkt. In gezamenlijkheid staan we voor de realisatie en de bewaking van de doelstellingen van onze school;

• De school bewaakt actief de kwaliteit van het onderwijs en bespreekt dit regelmatig met elkaar en met de ouders.

Visie

De kinderen moeten zich later op een verantwoorde manier in de maatschappij kunnen handhaven. Onvoldoende scholing verkleint de kans op een adequate beroepsuitoefening. Daarbij gaat het niet alleen om wat het kind geleerd heeft in cognitief opzicht, maar ook op sociaal-emotioneel, sportief- en creatief gebied.

Sfeer in de school is zeer belangrijk. Het kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen. De school hecht veel waarde aan orde, rust, structuur en regelmaat.

Op onze school bestaan heldere afspraken en duidelijke regels. Kinderen en leerkrachten weten precies waar ze aan toe zijn.

De leerkrachten zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen groep, maar voor de hele schoolgemeenschap. Op deze manier ontstaat een pedagogisch klimaat binnen de school, waarin kinderen zich thuis- en geborgen kunnen voelen. Mede hierdoor ontstaat een krachtige leeromgeving. Er is veel onderling overleg over onderwijs en leerlingen.

Internationale blik

We kijken in ons onderwijs nadrukkelijk over de landsgrenzen heen. Dat doen we met de drie pijlers van de methode EarlyBird (www.earlybirdie.nl): Vroeg Vreemde Taalonderwijs, Cultuur en Internationalisering.

Onze school is ook een opleidingsschool voor studenten van Saxion (Lerarenopleiding Basisonderwijs). Ook de studenten worden actief betrokken bij projecten en Engels.

Projecten

Ieder jaar hebben we schoolbreed drie projecten. Twee daarvan zijn altijd gericht op kunst, cultuur of muziek.

 

De doorgaande lijn

Er wordt gewerkt volgens een jaarplanning met de nadruk op lezen, taalontwikkeling en rekenen.
Het kind wordt gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat soms met stapjes en dan weer met sprongen.

Met behulp van toetsen en observaties wordt deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd. De school krijgt op die manier inzicht in het leerproces van de individuele leerling, de groep en de gehele school. De verkregen informatie wordt gebruikt om ontwikkelingshindernissen te effenen en een ononderbroken ontwikkelingslijn te bevorderen.

Een meerjarenplanning is opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, te handhaven en waar wenselijk en mogelijk te verbeteren.