Visie

Visie op leren en gedrag

Op de Berg en Bos hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen en gaan we uit van het principe dat alle kinderen alles kunnen leren.

Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Om onze leerlingen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun lange termijn geheugen opslaan. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes.

Het vakmanschap van de leerkracht staat centraal. Hij of zij speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van kennis. Zij hebben hoge verwachtingen van alle kinderen, stellen heldere doelen en laten kinderen veelvuldig oefenen. Daarbij is het belangrijk dat er goede en positieve feedback aan de kinderen wordt gegeven. Iedereen in de school wordt tot goede prestaties uitgedaagd en daarmee bieden we alle leerlingen gelijke kansen.

We richten ons op drie gebieden:

  • Kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden)
  • Burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger)
  • Persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling)

 

Visie op het leren organiseren

We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. Onze visie op leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin leidend.

Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische principes bij het aanleren van kennis en vaardigheden. De instructieprincipes van Rosenshine en expliciete directe instructie (EDI) vinden we van essentieel belang. We bieden een kennisrijk curriculum waarin hoge verwachtingen zijn voor alle leerlingen. Het ophalen van voorkennis, het stellen van een helder lesdoel en het geven van een duidelijke instructie zijn van essentieel belang. Na de instructie controleert de leerkracht door het stellen van gerichte vragen welke leerlingen het lesdoel behaald hebben en voor welke leerlingen gedifferentieerd moeten worden in (leer)tijd en ondersteuning. ICT wordt gebruikt als aanvullend middel om effectief te leren.

We evalueren de effecten van ons onderwijs door zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (aan het eind) te toetsen. We bieden voor onze leerlingen een veilige en ordelijke omgeving die voorspelbaar is. Er is structuur, rust, orde en regelmaat binnen de school. De schoolregels zijn eenduidig. Alle medewerkers gebruiken hetzelfde klassenmanagement, dezelfde regels en structuren. We werken nauw samen met ouders.

 

Visie op professionaliseren

Onze school is een professionele leergemeenschap, waarbij de leerkrachten samenwerken in leerteams. Onze professionele cultuur kenmerkt zich doordat het leren van de professional centraal staat. In leerteams zijn leerkrachten continue bezig met het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. We doen dit door middel van collectief actieonderzoek, het verzamelen van data en het bestuderen van wetenschappelijke artikelen. Door de permanente cyclus van leren en verbeteren zorgen we ervoor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs.

We werken intensief samen, waarbij we elkaars ontwikkeling stimuleren en gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten. We spreken dezelfde taal, zijn actiegericht en tonen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen, passend bij de doelen van de organisatie.

We gebruiken gevalideerde instrumenten om data te verzamelen over de kwaliteit van medewerkers en het onderwijs. Door deze data goed te analyseren kunnen we gericht en effectief op kwaliteitsverbetering inzetten.

 

Visie op veranderen en verankeren

Als lerende organisatie zijn wij continue bezig met het ontwikkelen, verbeteren en innoveren van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewuste keuzes maken, zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen.

Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling binnen de eigen school. Door het doen van collectief actieonderzoek, verzamelen van data  en bestuderen van wetenschappelijk onderzoek werken de leerteams voortdurend aan het verbeteren van het onderwijs.

We hanteren een kwaliteitsaanpak waarbij we onze visie vastleggen in visiekaarten. Op ambitiekaarten leggen we vast wat we als school wil bereiken en op kwaliteitskaarten staan de praktische uitwerking en afspraken beschreven. Alles wat uitgewerkt wordt vanuit ambitiekaarten, komt direct terecht op kwaliteitskaarten. Daarmee borgen we veranderingen en hanteren we een eenduidige werkwijze. We bewaken dat verandering constructief is en toegepast wordt in de praktijk door te evalueren, te borgen en elkaar aan afspraken te houden.