Methodes

Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methoden:

Voorbereidend taal/rekenen: leerlijnen het Jonge kind, we werken met de mappen gecijferd bewustzijn en fonemisch bewustzijn

Aanvankelijk lezen: Lijn 3, gecombineerd met de methodiek van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen

Voortgezet technisch Lezen: methodiek van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen

Begrijpend lezen: hiervoor hebben we geen methode, we passen het principe van Close Reading toe.

Nederlandse taal: Taal Actief 4

Spelling: we volgen de principes van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen

Rekenen en wiskunde: Pluspunt 4

Schrijven: Klinkers

Engels: EarlyBird

Wereldoriëntatie: dit jaar wordt een nieuwe methode onderzocht

Verkeer: Verkeerskranten VVN

Sociaal Emotionele vorming: Kanjertraining

Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs

Actief Burgerschap:

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak actief burgerschap is officieel een kerndoel. Onderdelen die daar onder vallen zijn normen en waarden en burgerschapsvorming.

We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school.

Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk. Voor de schoolsituatie betekent dit dat er vanaf groep 1 gewerkt wordt aan de democratische houding van kinderen. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.