GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemen deel aan verschillende beleidsvoorbereidende werkgroepen en de GMR is (als dat nodig is) betrokken bij de benoeming van nieuwe leden van het college van bestuur en de Raad van Toezicht.

Instemmings- en adviesrecht GMR

De GMR heeft daarnaast een aantal wettelijke geregelde instemmings- en adviesrechten over onderwerpen als Werkverdelingsplan, Strategisch Beleidsplan, Mobiliteitsplan, Ziekteverzuimbeleid, de toedeling van de beschikbare formatie over scholen, de (meerjaren-) begroting en het instandhoudingbeleid voor scholen.

Het college van bestuur is verplicht om ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de GMR. De GMR kan daarnaast ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het college van bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Samenstelling GMR

Personeel en ouders van Leerplein055 kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid wat bij de scholen van Leerplein055 opgesteld wordt. Op schoolniveau is dat een Medezeggenschapsraad (MR), en voor alle school-overstijgende zaken is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR bestaat uit maximaal 24 leden: de helft personeelsleden, de andere helft ouders/voogden/verzorgers van leerlingen. De zittingsduur van een GMR-lid is 3 jaar.  De GMR vergadert gemiddeld ongeveer 1x per maand (niet in schoolvakanties) op een doordeweekse avond, op een locatie centraal in Apeldoorn.

Voor de onderwerpen die in de GMR aan bod komen zal de GMR daar waar nodig is trainingen verzorgen om zo de GMR-leden hierin te ondersteunen. Van GMR-leden wordt een actieve deelname aan vergaderingen gevraagd, waarbij ook voorbereiding op de vergaderingen door middel van het inlezen in de vergaderstukken van belang is.

Focusgroepen

De GMR is opgedeeld in een drietal focusgroepen (Financiën, Personeel en Onderwijs) om zo de verschillende onderwerpen met meer expertise te kunnen behandelen. Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door de kerngroep, bestaande uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).

Meer weten?

Voor verdere informatie, het eventueel bijwonen van de openbare vergadering en of vragen kunt u mailen naar  gmr@leerplein055.nl.