Ouderraad

Graag stellen wij ons aan u voor: de Ouderraad van de Berg en Bosschool.

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad fungeert als schakel tussen ouders en de school met als doel een zo prettig mogelijk leefklimaat te creëren, voor zowel de kinderen als ook hun ouders. Dit in de breedste zin des woords. Hierbij respecteert  de Ouderraad het werkgebied van de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de Evenementen Commissie (EC).  Elk heeft zijn eigen doel en functie.

Binnen de Ouderraad hebben we ook 2 leden die zich bezighouden met het binnenhalen van sponsorgelden voor doeleinden als Ljubo en de school zelf.

Welke ouders zijn er lid van de Ouderraad?

Om zo goed mogelijk als schakel te kunnen fungeren moet de Ouderraad weten wat er in de verschillende groepen onder de ouders leeft. Daarom streven we er naar dat uit elke groep één ouder lid is van de Ouderraad. In principe is er dus altijd een ouder in de klas van uw kind die lid is van de Ouderraad. Deze ouder is voor u het meest voor de hand liggende aanspreekpunt, maar mocht u om wat voor reden dan ook liever een ander lid aan willen aanspreken dan bent u daar van harte toe uitgenodigd.

Hoe werkt de Ouderraad?

Weten wat er leeft onder ouders kan natuurlijk uit van alles bestaan. Het kan gaan om dingen die misgaan, die juist heel goed gaan of er is bijvoorbeeld een goed idee. Juist in het geval dat dingen misgaan kan het soms een drempel zijn hiermee het kantoor van de directeur binnen te stappen. In zo’n geval kan het via de Ouderraad net even makkelijker zijn, waarbij anonimiteit van de persoon in kwestie gewaarborgd is.

Ook kan de Ouderraad signaleren of iets een incident is of dat iets structureel is. Krijgen we iets vaker dan normaal te horen, dan is het mogelijk een structureel probleem en kunnen we dit met de directie van school bespreekbaar maken.

De ouderraad functioneert ook als klankbord voor de directie. De directeur woont een aantal vergaderingen per jaar actief bij en overlegt dan met de Ouderraad over zaken die met het leefklimaat op school te maken hebben. Daar waar het met het leefklimaat op school te maken heeft probeert de Ouderraad de communicatie over en weer te verbeteren.

Hoe is de Ouderraad ontstaan en hoe ziet de toekomst eruit?

De Ouderraad is voortgekomen uit de Stichting Berg en Bosschool. De ouders die eerder actief bij de stichting betrokken waren zijn gevraagd hun activiteiten voort te zetten in de ouderraad. In de toekomst worden leden van de Ouderraad gekozen door de ouders. De Ouderraad vergadert ongeveer tien keer per schooljaar, waarbij de vergaderingen om en om door de directeur worden bijgewoond. In principe zal een ouderraad lid voor 3 jaar worden aangesteld. Op dit moment worden er nog ouders gezocht uit de groepen 4 en 6.

Mocht u ook willen deelnemen aan de ouderraad voor de nog ontbrekende klassen of wilt u de ouderraad om andere redenen willen mailen dan kan dat. Het email-adres is: ouderraadbergenbosschool@gmail.com

Delen via